TEKO – Tehostettu kotoutuminen

TEKO – Tehostettu kotoutuminen -hankkeessa edistetään kahdensuuntaista kotoutumista Hervannan alueella. Tavoitteena on luoda monialainen, tehostettujen toimenpiteiden ja osallisuuden kokemisen malli, jossa 'uudet tulijat' nähdään yhdessä alueen muiden asukkaiden kanssa aktiivisina toimijoina ja osana lähiyhteisöä. Kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutus nähdään prosessina, jossa avoimen dialogin kautta syntyy uudenlaista monimuotoista yhteisöllisyyttä. 1.11.2016 käynnistynyttä TEKO-hanketta koordinoi Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymä ja sen osatoteuttajina toimivat Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke kestää 31.10.2019 asti  ja se toteutetaan Tampereen Hervannassa. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat, kotoutumisprosessinsa alkuvaiheessa olevat kiintiöpakolaiset sekä muut työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat.

Hankkeessa luodaan monialainen, tehostettujen toimenpiteiden ja osallisuuden kokemisen malli, jossa yhteisö motivoi alueen asukkaita tekemään asioita yhdessä. Osallistaminen johtaa yhteisöllisyyden vahvistumiseen, joka puolestaan edistää kotoutumista. Vuorovaikutuksen keinoina ovat muun muassa erilaiset kulttuuritapahtumat, keskustelupiirit ja harrastustoiminta. Uusia tulijoita tuetaan suomen kielen ja kulttuurin oppimisessa tukihenkilötoimintaa kehittämällä. Aiemmin maahan muuttaneet toimivat kokemusasiantuntijoina.

Hankkeeseen osallistuvien elämänhallintaa vahvistetaan tarjoamalla matalan kynnyksen palveluneuvontaa Hervannan hyvinvointikeskuksen Kototorilla.  Toimintamalli on sektori- ja organisaatiorajat ylittävää, ja siinä hyödynnetään alueella toimivien järjestöjen ja yhdistysten aktiiveja. Myös uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan hankkeeseen.

TEKO-hankkeen toimintaa kehitetään jatkuvasti moniammatillisessa projektiryhmässä, jolloin hankkeesta muodostuu yhteisöllinen oppimisprosessi. Oppilaitosten puolelta saadaan viimeisintä tutkimustietoa ja siihen liittyvää valmennusta kentällä tapahtuvan työn tueksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Tampereen yliopiston sosiaalityöntekijöille järjestämät työpajat, Praksis-kahvilat, joissa kehitetään jalkautuvan asiakastyön menetelmiä.