• Oroshaza, Unkari http://church.lutheran.hu/oroshaza/
  • St. Mary the Virgin Davyhulme, Manchester, Englanti www.stmarysdavyhulme.org
  • Viron kirkon Keilan Mikaelin seurakunta